STATUT FUNDACJI

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT”

 

Tekst Statutu przyjęty w dniu 19.09.2022 roku

 

Rozdział I

POSTANOWIENA OGÓLNE 

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Katarzynę Brandys-Chwastek, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Marię Bochenek w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ulicy Mickiewicza 10 A za numerem repetytorium A nr 2278/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 z późniejszymi zmianami; w dalszej części: ustawa o fundacjach), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późniejszymi zmianami; w dalszej części: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), innych ustaw oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

                                                                     § 3

Siedzibą Fundacji jest Cieszyn. 

§ 4

Właściwym ministrem ze względu na cele fundacji jest minister obsługujący dział administracji rządowej: rolnictwo.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 6 

 1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Fundacja może tworzyć filie i koła, przystępować, do stowarzyszeń w charakterze członka wspierającego, tworzyć i przystępować do spółek (w tym nabywać udziały lub akcje) i organizacji gospodarczych, jeśli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa. 
 3. Fundacja może zakładać spółdzielnie socjalne, jak również przystępować do istniejących spółdzielni socjalnych.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT”.
 2. Fundacja może używać pieczęci z napisem: Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT” wraz z zaznaczeniem siedziby, numeru rejestrowego Fundacji, numeru NIP, numeru konta, numeru telefonu, a także ewentualnie znaku graficznego.  

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI   

§ 9

 1. Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele szczególnie poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierząt ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w dniu 15.10.1978 r. oraz czuwanie nad przestrzeganiem ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1973 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późniejszymi zmianami), a także poprzez działalność charytatywną i edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, a także promocji zdrowia, propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.
 2. Cele Fundacji:
 1. Ochrona środowiska.
 2. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności:
 1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, 
 2. zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi, 
 3. podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego,
 4. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ich ochrony,
 5. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz  wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska,
 6. działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla praw zwierząt, 
 7. działania w sferze ekologii oraz zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego,
 8. wspieranie stworzenia wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia  i zachowania naturalnych instynktów, 
 9. propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie, 
 10. zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz degradacji środowiska naturalnego.
 1. Prowadzenie działalności charytatywnej. Dobroczynność.
 2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 633 z późniejszymi zmianami), a w szczególności: 
 1. upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia,
 2. promowanie wegetarianizmu i weganizmu.
 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, a w szczególności:
 1. prowadzenie zajęć z edukacji humanitarnej i ekologii w placówkach oświatowych,
 2. organizowanie spotkań, zajęć, seminariów, konferencji, odczytów o tematyce zdrowego stylu życia i odżywiania,
 3. prowadzenie szkoleń i warsztatów,
 4. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych.
 1. Działalność oświatowa.
 2. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu.
 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub ubóstwem.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 9. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 12. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 14. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 16. Rewitalizacja.
 17. Pomoc społeczna.
 18. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w zakresie określonym w powyższych punktach.

 

Rozdział III

MISJA FUNDACJI

§ 10

 1. Fundacja realizuje misję poprzez: 
 1. utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
 2. utrzymywanie i prowadzenie hoteli dla bezdomnych zwierząt, 
 3. utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych - miejsc czasowego pobytu zwierząt bezdomnych, 
 4. zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, 
 5. podejmowanie interwencji w sprawach bezdomnych lub porzuconych zwierząt, poprzez zapewnienia im miejsca w Fundacji, 
 6. współpracę ze schroniskami dla zwierząt, Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, fundacjami, stowarzyszeniami i wszystkimi innymi organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt, 
 7. współpracę z organami samorządowymi w zakresie przestrzegania i realizacji ustaw oraz przepisów dotyczących zwierząt, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów lokalnych dotyczących praw zwierząt, oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
 8. współpracę z organami samorządowymi w zakresie przestrzegania i realizacji ustaw oraz przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów lokalnych dotyczących ich ochrony, oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
 9. prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt i ekologii,
 10. współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, 
 11. pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt, 
 12. kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, 
 13. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych, 
 14. organizowanie szkoleń dla inspektorów i wolontariuszy, 
 15. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt, przyrody i środowiska,
 16. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt, 
 17. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt oraz w inny sposób łamiącymi ustawę o ich ochronie,
 18. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania osób łamiących przepisy ustaw o ochronie przyrody i środowiska,   
 19. występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami, 
 20. występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska, 
 21. popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
 22. prowadzenie edukacji humanitarnej i ekologicznej, warsztatów, spotkań, zajęć, prelekcji, konferencji we wszystkich typach szkół i przedszkoli oraz dla innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, urzędów samorządowych i państwowych, a także dla osób prywatnych,
 23. prowadzenie, propagowanie i wspieranie akcji związanych z ochroną środowiska, ekologią, ochroną roślin i zwierząt, 
 24. organizowanie imprez charytatywnych, 
 25. upowszechnianie wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia i żywienia,
 26. organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji, seminariów, odczytów o tematyce zdrowego stylu życia i odżywiania, w tym propagowanie wegetarianizmu i weganizmu, 
 27. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
 28. organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych z obowiązującym prawem, 
 29. organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, literackich i muzycznych dla dorosłych i młodzieży,
 30. organizowanie imprez, koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, aukcji, 
 31. redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom,
 32. tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub ubóstwem (cel statutowy w postaci działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej realizowany jest w szczególności przez zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem lub wykluczeniem zawodowym),
 33. podejmowanie działań innych niż wymienione w powyższych punktach, służących celom statutowym.
 34. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zakres i zasady realizowania przez Fundację celu statutowego w postaci pomocy społecznej regulować mogą regulaminy przyjęte przez Zarząd. Zarząd w drodze regulaminu dotyczącego udzielania pomocy społecznej określa w szczególności rodzaje świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej, kryteria przyznawania pomocy, formy udzielania pomocy.

§ 11

 1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
 2. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, o której mowa w §10 niniejszego Statutu, w zakresie:
 1. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
 2. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 3. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
 5. działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z)
 6. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
 7. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 9. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 10. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)
 11. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 12. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)
 13. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
 1. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 2. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 3. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
 4. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

Rozdział IV

MAJĄTEK, DOCHODY

I OGRANICZENIA W DYSPONOWANIU MAJĄTKIEM   

§ 13 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł (pięćset) złotych wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, datków, spadków i zapisów osób prawnych i fizycznych,
 2. środków pochodzących z 1% podatku,
 3. subwencji i dotacji jednostek samorządowych oraz innych osób prawnych, 
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
 6. dochodów z praw majątkowych, lokat kapitałowych, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, itd. 
 7. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 8. dochodów z działalności gospodarczej

 

§ 16

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, datków, spadków i zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 17

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 2. Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.
 3. Majątek Fundacji przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Zysk Fundacji rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być dzielony pomiędzy pracowników, osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, kadrę zarządzającą, członków organów, czy Fundatora. Zysk przeznacza się na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, w tym: wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja, z poszanowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 18

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy, lub wyłącznie na podstawie powołania. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, dotyczące zadań innych niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu.
 2. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, przy czynnościach prawnych dotyczących członka Zarządu, w sporze z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada Fundacji (Fundację reprezentuje jeden z członków Rady Fundacji wskazany w uchwale tego organu).
 3. Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji określa Prezes Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem § 28 pkt 6 Statutu.
 4. Wynagrodzenie wszystkich pracowników Fundacji lub osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, w tym kadry zarządzającej, są ograniczone limitami, tj. nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 19

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 500 (pięćset) złotych lub - gdy są to osoby zagraniczne - równowartości 500 (pięćset) EURO uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie. 
 2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.   

§ 20

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Fundacji. 
 3. Zabronione jest:
 1. udzielenie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów, pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. przyjmowanie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji (w przypadku, gdy zmiana przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skutkować będzie obniżeniem wysokości kwoty wskazanej powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem fundacji za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie wartości równej lub przekraczającej równowartość tak zmodyfikowanej kwoty).    
 1. Zakazy objęte ust. 3  pkt 1-4 powyżej Fundacja stosuje również w relacji do osób prawnych organizacyjnie powiązanych z Fundacją oraz wszelkich osób zatrudnionych w Fundacji. Przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby świadczące pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą lub umowy cywilnoprawnej lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niebędące pracodawcami świadczące na rzecz Fundacji usługi przez nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy.
 2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

Rozdział V

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ

§ 21

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem w następującym zakresie:
 1. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
 2. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)
 3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 4. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
 5. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
 6. działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z)
 7. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
 8. ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
 9. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
 10. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 11. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 12. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
 13. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
 14. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
 15. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)
 16. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 17. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 18. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z).
 19. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30. Z).
 1. Działalność gospodarcza Fundacji nie może pokrywać się z działalnością odpłatną.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.
 3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 

Rozdział VI

ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA 

§ 22

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

 

a. Zarząd

§ 23

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu – oraz w zależności od liczby członków Zarządu – również Członków Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 2. Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu. 
 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, za wyjątkiem § 23 ust. 2, bądź rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 
 1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu, 
 2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 
 3. niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok, 
 4. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu, 
 5. istotnego naruszenia postanowień Statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 6. innych istotnych przyczyn uniemożliwiających należyte sprawowanie funkcji członka Zarządu.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji. 
 2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

§ 24 

 1. Prezes Zarządu:
 1. zarządza majątkiem Fundacji, 
 2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
 3. ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji, 
 4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, datki i zapisy oraz składa oświadczenia o przyjęciu spadku.
 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony Członek Zarządu  przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni, żaden z członków Zarządu nie wnosi sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia ani co do spraw objętych porządkiem obrad.
 7. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem – w formie pisemnej. Uchwała w formie pisemnej jest podjęta, jeżeli na taką formę głosowania wyrazili zgodę wszyscy członkowie Zarządu, treść uchwały została przedstawiona wszystkim członkom Zarządu, każdy z członków Zarządu zaakceptował uchwałę przez złożenie podpisu pod jej tekstem.”

§ 25

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

 

b. Rada Fundacji

§ 26

 1. Nadzór i kontrolę nad Fundacją sprawuje Rada Fundacji. 
 2. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.
 3. Rada jest organem samodzielnym i w swoich działaniach niezależnym od Zarządu. 
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 5. Członkiem Rady Fundacji nie może być: 
 1. członek Zarządu,
 2. osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości służbowej, w tym z tytułu zatrudnienia, lub pozostająca z nim we wspólnym pożyciu 
 3.  likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi Zarządu Fundacji, 
 4. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków dających rękojmię prawidłowego pełnienia swoich funkcji.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
 7. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. 
 8. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. 
 9. Posiedzenia Rady może zwołać każdy z członków Rady przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 10. Posiedzenie może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni, żaden z członków Rady nie wnosi sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia ani co do spraw objętych porządkiem obrad.
 11. Rada może podejmować uchwały także poza posiedzeniami – w formie pisemnej. Uchwała w formie pisemnej jest podjęta, jeżeli na taką formę głosowania wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady, treść uchwały została przedstawiona wszystkim członkom Rady, a za uchwałą wypowiedzieli się wszyscy członkowie Rady przez złożenie podpisów pod tekstem uchwały.

§ 27

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, śmierci lub pisemnej rezygnacji. Pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji. 
 2. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:
 1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, 
 2. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 3. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady poniżej 2 (dwóch) członków, uzupełnienie składu Rady następuje na podstawie pisemnego oświadczenia pozostałego w jej składzie członka Rady.
 5. W przypadku, gdy uzupełnienie składu Rady lub powołanie członka (członków) Rady nie będzie możliwe na podstawie powyższych ustępów, Fundator uprawniony jest do powołania członka lub członków Rady w celu wypełnienia przez Radę wymogu dotyczącego jej minimalnego składu.  W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Rady, nowych członków Rady powołuje Fundator.

§ 28

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy: 

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, za wyjątkiem § 23 ust.2 Statutu,  
 2. uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy członków Zarządu, 
 3. zatwierdzanie programów działania Fundacji, 
 4. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty,
 5. kontrola pracy członków Zarządu,
 6. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z uwzględnieniem limitów wynikających z niniejszego Statutu,
 7. reprezentacja Fundacji w umowach i sporach z członkami Zarządu, zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu,
 8. wykonywanie innych czynności wskazanych w niniejszym Statucie.

 

 

 

 

Rozdział VII

PARTYCYPACJA ZATRUDNIONYCH W ZARZĄDZANIU

(DEMOKRATYCZNE ZARZĄDZANIE)

§ 29

 1. Fundacja jest zarządzana na zasadach demokratycznych.
 2. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z osobami zatrudnionymi w Fundacji, dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
 3. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez osoby zatrudnione podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić zatrudnionym informację o wykorzystaniu tych wniosków.
 4. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2 oraz przeprowadzania konsultacji z osobami zatrudnionymi określa regulamin przyjęty przez Zarząd.
 5. Fundacja może posiadać organ konsultacyjno-doradczy, w skład którego wchodzą wszystkie osoby zatrudnione w Fundacji. Uchwałę o powołaniu organu konsultacyjno-doradczego podejmuje Zarząd.
 6. W przypadku, gdy liczba osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, przekracza 10, organ konsultacyjno-doradczy może składać się z przedstawicieli tych osób w liczbie nie mniejszej niż 3.
 7. Do kompetencji organu konsultacyjno-doradczego należy w szczególności:
 1. zapoznawanie się nie rzadziej niż raz w roku z wynikami działalności przedsiębiorstwa społecznego oraz wyrażanie opinii w tym zakresie,
 2.  opiniowanie regulaminu pracy lub zasad organizacji pracy ustalanych przez przedsiębiorstwo społeczne oraz proponowanych zmian w tym zakresie,
 3.  opiniowanie planowanych działań przedsiębiorstwa społecznego, w tym na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej,
 4. wydawanie opinii nt. strategii działalności Fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego, sytuacji ekonomicznej i planowanych w tym zakresie kierunkach zmian,
 5. wyrażanie opinii w innych sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd.
 1. Szczegółowe zasady działania organu konsultacyjno-doradczego, w tym dotyczące organizacji jego spotkań, może określić regulamin przyjęty przez Zarząd.
 2. W przypadku powołania organu konsultacyjno-doradczego, Zarząd nie jest zobligowany do przeprowadzania konsultacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 3. W Fundacji mogą zostać wdrożone uchwałą Zarządu dodatkowe procedury realizujące zasadę partycypacji osób zatrudnionych w zarządzaniu.
 4. W przypadku, gdy Fundacja nie ubiega się o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego lub nie posiada statusu przedsiębiorstwa społecznego, Zarząd nie jest zobligowany do zapewnienie partycypacji zatrudnionych w zarządzaniu.

 

§ 30

 1. W przypadku niemożności wykonywania przez Fundatora funkcji Prezesa Zarządu lub śmierci Fundatora:
 1.  postanowienie § 23 ust. 2 Statutu nie ma zastosowania,
 2. Funkcję Prezesa Zarządu obejmuje Członek Zarządu (w przypadku Zarządu 2-osobowego pozostały w jego składzie Członek Zarządu; w przypadku Zarządu 3-osobowego Członek Zarządu wskazany w uchwale Zarządu),
 3. uprawnienia Fundatora określone § 27 ust. 5 wykonuje Zarząd.
 4. W przypadku rezygnacji Fundatora z funkcji Prezesa Zarządu, Fundator uprawniony jest do wskazania (powołania) nowego Prezesa Zarządu. Do osoby wskazanej zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego ustępu, § 23 ust. 2 Statutu nie ma zastosowania.

 

Rozdział VIII

ZMIANA STATUTU 

§ 31

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji, poza rozszerzeniem celów Fundacji.
 2. Decyzje w sprawach zmiany Statutu podejmuje Fundator. 

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 32

 1. Fundacja może dla osiągnięcia swoich celów połączyć się z inną fundacją. 
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator. 

§ 33

 1. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. O likwidacji Fundacji Fundator zawiadamia właściwego ministra.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Fundator określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji i wyznacza likwidatora.
 5. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 2. wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 5. ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
 6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
 8. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o fundacjach.
 9. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie w częściach równych na rzecz:  Fundacji prowadzących działalność na rzecz ratowania zwierząt bezdomnych. 

§ 34

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. 

                                                  

Własnoręczny podpis Fundatora   

Fundator  

Katarzyna Brandys

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: