STATUT FUNDACJI Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT”

(tekst jednolity)

 

POSTANOWIENA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT” zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Katarzynę Brandys-Chwastek, zwaną dalej "Fundatorem" - aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Marię Bochenek w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ulicy Mickiewicza 10 A za numerem repetytorium A nr 2278/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. tekst jedn. (Dz. U. Nr 46, poz.203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Cieszyn, ul. Katowicka 157

§ 4

Właściwym ministrem ze względu na cele fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.  Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju, jak   i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§ 6

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw może  

    zatrudniać pracowników.

2. Pełnienie jakichkolwiek funkcji w Fundacji nie może być płatne.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i koła, a także przystępować do innych fundacji,

   stowarzyszeń, spółek i organizacji gospodarczych, jeśli nie narusza to postanowień niniejszego statutu.

§ 7

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT”

2. Fundacja może używać pieczęci z napisem: Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT” wraz z zaznaczeniem siedziby, numeru rejestrowego fundacji, numeru NIP, numeru konta, numeru telefonu, a także ewentualnie znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia

i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele szczególnie poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r, oraz czuwanie nad przestrzeganiem Ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r, Ustawy prawo ochrony środowiska z 2001 roku, Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku, a także działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, a także promocji zdrowia, propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.

Cele fundacji:

1. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a w szczególności:

- działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami,

- zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi,

- podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego,

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony

  zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ich ochrony

- współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz

  wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska,

- działanie w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla praw zwierząt,

- działania w sferze ekologii oraz zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego,

- wspieranie stworzenia wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia

  i zachowania naturalnych instynktów,

- propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie,

- zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz degradacji środowiska naturalnego.

2. Prowadzenie działalności charytatywnej

3. Ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności

- upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia,

- promowanie wegetarianizmu i weganizmu,

4. prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, a w szczególności:

- prowadzenie zajęć z edukacji humanitarnej i ekologii w placówkach oświatowych,

- organizowanie spotkań, zajęć, seminariów, odczytów o tematyce zdrowego stylu życia i odżywiania,

- organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,

5. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 2. utrzymywanie i prowadzenie hoteli dla bezdomnych zwierząt,
 3. utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych - miejsc czasowego pobytu zwierząt bezdomnych,
 4. zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,
 5. podejmowanie interwencji w sprawach bezdomnych lub porzuconych zwierząt, poprzez zapewnienia im miejsca w fundacji,
 6. współpracę ze schroniskami dla zwierząt, Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, fundacjami, stowarzyszeniami i wszystkimi innymi organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt, oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt,
 7. współpracę z organami samorządowymi w zakresie przestrzegania i realizacji ustaw oraz przepisów dotyczących zwierząt, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów lokalnych dotyczących praw zwierząt, oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
 8. współpracę z organami samorządowymi w zakresie przestrzegania i realizacji ustaw oraz przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów lokalnych dotyczących ich ochrony, oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
 9. prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt i ekologii,
 10. współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi,
 11. pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt,
 12. kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,
 13. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych,
 14. organizowanie szkoleń dla inspektorów i wolontariuszy,
 15. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt, przyrody i środowiska,
 16. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt,
 17. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt, oraz w inny sposób łamiącymi ustawę o ich ochronie,
 18. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania osób łamiących przepisy ustaw o ochronie przyrody i środowiska,  
 19. występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami,
 20. występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
 21. popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
 22. prowadzenie edukacji humanitarnej i ekologicznej, warsztatów, spotkań, zajęć, prelekcji, konferencji we wszystkich typach szkół i przedszkoli, oraz dla innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, urzędów samorządowych i państwowych, a także dla osób prywatnych.
 23. prowadzenie, propagowanie i wspieranie akcji związanych z ochroną środowiska, ekologią, ochroną roślin i zwierząt,
 24. organizowanie imprez charytatywnych,
 25. upowszechnianie wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia i żywienia,
 26. organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji, seminariów, odczytów o tematyce zdrowego stylu życia i odżywiania, w tym propagowanie wegetarianizmu i weganizmu,
 27. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
 28. organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów, zgodnych z obowiązującym prawem,
 29. organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, literackich i muzycznych dla dorosłych i młodzieży,
 30. organizowanie imprez, koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, aukcji,
 31. redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom,
 32. podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1-28, służących celom statutowym.

§ 11

1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

2. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, o której mowa w §10 niniejszego statutu w zakresie:

a/wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

b/ pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

c/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

d/ stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z)

e/ działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z)

f/wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)

g/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

h/pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

i/ działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

j/ działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)

k/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

l) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

3. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

b/ działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

c/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

d/ działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

MAJĄTEK, DOCHODY I OGRANICZENIA W DYSPONOWANIU MAJĄTKIEM

§ 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł (pięćset) złotych wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą z:

- darowizn, datków, spadków i zapisów osób prawnych i fizycznych,

- subwencji i dotacji jednostek samorządowych oraz innych osób prawnych,

- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

- dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

- dochodów z praw majątkowych, lokat kapitałowych, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, itd.

- dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

- dochodów z działalności gospodarczej

§ 16

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, datków, spadków i zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji lub subwencji    

   (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 500 (pięćset) złotych lub - gdy są to

   osoby zagraniczne - równowartości 500 (pięćset) EURO uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeśli wyrażą

   takie życzenie.

2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§ 19

Fundacji zabrania się:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2/ przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ

§ 20

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem w następującym zakresie:

a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)

b) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)

c) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

d) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)

e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

f) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

g) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

h) stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z)

i) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

j) działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z)

k) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)

l) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

ł) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

4. Działalność gospodarcza fundacji nie może pokrywać się z działalnością odpłatną.

§ 21

1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 

ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA

§ 22

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

§ 23

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.

2. Fundator, pełni funkcję Prezesa Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, za wyj, par. 21  ust 2, bądź śmierci członka Zarządu.

6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

a/ Złożenia rezygnacji,

b/ Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu,

c/ Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d/ Niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok,

e/ Nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,

f/ Istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

8. Kadencja Zarządu Fundacji jest nieograniczona.

§ 24

1. Prezes Zarządu:

a. zarządza majątkiem Fundacji,

b. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

c. ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji,

d. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, datki i zapisy, oraz składa oświadczenia o przyjęciu spadku,

2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji.

3. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

§ 25

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

§ 26 a

1. Nadzór i kontrolę nad Fundacją sprawuje Rada Fundacji.

2. Rada jest organem samodzielnym i w swoich działaniach niezależnym od Zarządu.

3. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

a/ Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b/ Likwidator, Kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,

c/ Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. W skład Rady wchodzą 3 osoby dające rękojmię prawidłowego pełnienia swoich funkcji,

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

6. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

7. Oświadczenie woli Rada składa w formie uchwał zwykłą większością głosów.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, śmierci lub pisemnej rezygnacji. Pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji.

8. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:

a/ nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,

b/ istotnego naruszenia postanowień Statutu.

9. Kadencja Rady Fundacji jest nieograniczona.

§ 26 b

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.

§ 27

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

a/ wybór i odwołanie członków zarządu Fundacji, za wyjątkiem par. 19 ust.2,  

b/ uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy członków Zarządu,

c/ zatwierdzanie programów działania Fundacji,

d/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

e/ kontrola pracy członków Zarządu.

ZMIANA STATUTU

§ 28

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji, poza rozszerzeniem celów Fundacji.

2. Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Fundator.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Fundacja może dla osiągnięcia swoich celów - połączyć się z inna fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie w częściach równych na rzecz: Fundacji prowadzącej działalność na rzecz ratowania zwierząt bezdomnych.

§ 31

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Własnoręczny podpis Fundatora

Fundator
Katarzyna Brandys

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: