Dogtrekking po Lepszy Świat

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszy organizowany w Cieszynie przez Fundację Lepszy Świat bieg/spacer z psem na orientację w terenie, czyli Dogtrekking po Lepszy Świat vol. I.

Miejsce: Lasek Miejski w Cieszynie i jego bliskie okolice.

Żeby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać zgłoszenia e-mailowego na adres: dogtrekkingfundacjalepszyswiat@gmail.com podając: - imię i nazwisko zawodnika /zawodników (można startować grupami), - imię psa - telefon kontaktowy Do e-maila należy załączyć dowód wpłaty kwoty 30.00 zł za każdego zgłoszonego psa na konto Fundacji dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat.

Dane do przelewu: konto: ING Bank Śląski nr 33 1050 1403 1000 0090 3005 3319 Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT”, Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, wpisując w tytule: „Darowizna- Dogtrekking po Lepszy Świat vol. I”. Opłata startowa będzie w całości przeznaczona na podopiecznych Fundacji „Lepszy Świat”.

Rejestracja zawodników od godziny 9.00, start 10.00.

Dla każdego z uczestników przewidziane upominki:-)

 

REGULAMIN DOGTREKKINGU po LEPSZY ŚWIAT vol. I:

1. Nazwa imprezy:
„Dogtrekking po Lepszy Świat” vol. I.
 
2. Organizator:
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat,
ul. Zamkowa 3 abc (budynek B), 43-400 Cieszyn. Współorganizatorem jest Miasto Cieszyn oraz Schronisko dla Zwierząt AZYL w Cieszynie.
 
3. Cel
Promowanie aktywnego wypoczynku z psem oraz zdrowego trybu życia, a także wyłonienie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu. Wydarzenie ma także charakter edukacyjny, mający na celu propagowanie zwalczania bezdomności zwierząt poprzez aktywne poszukiwanie zwierzętom nowych domów, oraz charytatywny, którego celem jest wspiercie podopiecznych fundacji.
 
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem będzie osoba, która dokona zgłoszenia e-mailowego na adres dogtrekkingfundacjalepszyswiat@gmail.com podając imię i nazwisko zawodnika /zawodników (można startować grupami), imię psa oraz telefon kontaktowy. Do e-maila należy załączyć dowód wpłaty kwoty 30.00 zł za każdego zgłoszonego psa na konto Fundacji dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat. Dane do przelewu: konto: ING Bank Śląski nr 33 1050 1403 1000 0090 3005 3319 Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „LEPSZY ŚWIAT”, Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, wpisując w tytule: „Darowizna- Dogtrekking po Lepszy Świat vol. I”. Opłata startowa będzie w całości przeznaczona na podopiecznych Fundacji „Lepszy Świat”, opłata nie jest zwracana, jeśli nastąpi rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu (nie zostanie wówczas wydany także pakiet startowy) oraz w wypadku odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej", w tym z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, niezależnych od Organizatora. Opłata startowa nie może być przeniesiona na inną osobę. Na jednego zgłoszonego uczestnika, bądź "drużynę" (np. rodzina z psem) przypada jeden pakiet startowy. Prawo do startu w „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu.
Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Informuję, iż znam regulamin „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailu zgłoszeniowym dla potrzeb klasyfikacji. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w wydarzeniu i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że:
• uczestniczę w „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I na własne ryzyko i zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem
• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora, współorganizatora oraz wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób są zaangażowane w organizację „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I. W razie strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem nie będę wnosił żadnych skarg.
• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z imprezą rozstrzygał Organizator, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące.
• Zgadzam się na filmowanie oraz fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów wydarzenia dla potrzeb klasyfikacji i promocji wydarzenia. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu imprezy i dokonałem zgłoszenia e-mailowego zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
 
5. Pies
Do udziału w „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I dopuszcza się wszystkie psy zdolne do przebycia trasy o długości do 10 km. Zabrania się startu suk w okresie cieczki, suk
w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Uczestnicy zobowiązani są przez cały czas trwania imprezy, tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, do trzymania psów na smyczy oraz do sprzątania po swoich pupilach. Psa prowadzimy w szelkach lub w obroży - zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej oraz elektrycznej. Wszystkie psy biorące udział w „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I muszą posiadać aktualne zaświadczenie
o szczepieniu przeciw wściekliźnie (książeczka zdrowia psa), które należy okazać podczas rejestracji w dniu biegu. Podczas imprezy zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. Uczestnik oświadcza, że pies
z którym startuje (lub psy) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych aby przejść trasę. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone. W razie braku możliwości kontynuowania marszu/biegu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora osobiście w biurze wydarzenia lub dzwoniąc pod numer +48 782 717 771. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w marszu w trakcie imprezy.
 
6. Wyposażenie
Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: swój numer startowy oraz mapę wraz z Kartą Zawodnika wręczone podczas rejestracji, telefon komórkowy, miskę i wodę dla psa
w ilości odpowiedniej do wielkości i potrzeb posiadanego zwierzęcia, a także woreczki na psie kupki. Wyposażenie może być sprawdzane przed startem, jak również na trasie lub po przekroczeniu linii mety.
 
7. Trasa
Trasa „Dogtrekking’u polega na przejściu trasy zaliczając punkty kontrolne zaznaczone na mapie otrzymanej od Organizatora. Punkty są ponumerowane, ale można je zaliczać
w dowolnej kolejności. Punkty kontrolne stanowią zamieszczone na trasie hasła, pieczątki lub dziurkacze ozdobne, a także stanowiska z zadaniami, po wykonaniu których otrzymuje się kartki bądź fanty. Ominięcie chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalne zaliczenie „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I. Zabrania się korzystania przez startujących z map innych niż przekazanych przez organizatora. Na trasie nie będzie podpowiedzi/strzałek kierunkowych.
 Meta: O rankingu zwycięzców decydować będzie kolejność powrotu Uczestników do Punktu Zakończenia Trasy znajdującego się przy mecie, zwrot Karty Zawodnika oraz wszystkich kartek/fantów z punktów kontrolnych (obowiązkowo zaliczenie wszystkich punktów na trasie) i podanie swojego numeru startowego. Wygrać może wyłącznie osoba, która biegła razem z psem, a nie niosła go (wyjątek stanowią sytuacje, w których psu trzeba pomóc w pokonaniu jakiejś przeszkody).
 
8. Środki Ostrożności
„Dogtrekking po Lepszy Świat” vol. I będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy, biorący udział w wydarzeniu, na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Startujący podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców. W razie napotkania niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia lub zdrowia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112. W sprawach organizacyjnych, napotkanych nieprawidłowościach i ewentualnych uwag prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: +48 782 717 771.
 
9. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Każdy uczestnik Dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie a także zabrać ze sobą swoje śmieci tj. butelki, papierki czy chusteczki. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi dyskwalifikacją.
 
10. Dodatkowe obostrzenia związane z COVID 19
W trakcie trwania zawodów - w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID-19. Organizator zapewnia, że zastosuje się do wszystkich aktualnych restrykcji, jednocześnie prosi Uczestników o to samo, dotyczących obostrzeń wprowadzanych przez Ministra Zdrowia oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Niniejszy regulamin został wysłany e-mailem do wszystkich Uczestników, dostępny jest w Biurze Imprezy oraz na stronie internetowej www.fundacjalepszyswiat.pl. Udział uczestników w „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do regulaminu, jego zaktualizowana wersja będzie dostępna na stronie internetowej www.fundacjalepszyswiat.pl. oraz w dniu imprezy w biurze Organizatora.
 
11. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO, informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” z siedzibą w Cieszynie (43-400), przy ul. Zamkowa 3 abc (budynek B), kontakt e-mail: biuro@fundacjalepszyswiat.pl, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366266, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej nr NIP: 5482630528, REGON: 24174623000000 zwanej dalej jako: „Administrator”.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Zarząd Fundacji biuro@fundacjalepszyswiat.pl.
3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. umożliwienia Uczestnikowi startu w „Dogtrekking’u po Lepszy Świat” vol. I, jak również w celach związanych z organizacją imprezy i rejestracją do niej.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
7. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat.
8. Dane Osobowe wykorzystywane będą wyłącznie przez osoby obsługujące imprezę i uczestników zawodów, oraz w celach informacyjnych (np. dyplomy, listy startowe, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych a także w celach marketingowych przez Organizatora i partnerów imprezy.
9. Dane Osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w „Dogtrekking po Lepszy Świat” vol. I, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.
 

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: